"De Leeuw is Los"!
Navigatie

De oantinkens binne net út te wiskjen ‘de Wiets’

Striiden as een Liuw, mei hieltyd nije moed. Dizze striid wie net te winnen. It wie op, sa is it goed.

                             ‘ de Wiets’

Dit ôfskie is definitief, mar de oantinkens binne net út te wiskjen.

Skipper, bemanning, bestjoer en freonen fan ’t Ljouwerter Skûtsje.

Copyright © 2024 Stichting Ljouwerter Skûtsje