"De Leeuw is Los"!
Navigatie

Noteer 10 juli 2019 alvast in je agenda!

#followersfirst🤫
📍Noteer 10 juli 2019 alvast in je agenda!

Ode aan mem
Ze voelt, dat ze in een jarenlange traditie staat en tegelijkertijd is haar liefde voor het skûtsjesilen ook een ode aan haar mem. Ze zegt, ,,Mem hat as famke hiel faak yn de beage rinnen moatten, se hat my letter de groede dy’t it tou oer har boarst makke, wolris sjen litten. Ze woe letter gjin foet meer op in skûtsje sette.”

Het is niet alleen een ode aan haar mem, het is een ode aan alle vroegere schippers, aan hun vrouwen, aan hun kinderen. ,,Dy wrotten harren dea foar in pear sinten. En se bleaune earm. Dy minsken meie wu noait ferjitte, allinne dêrom moatte wy altyd trochgean mei it skûtsjesilen. As earbetoan.”

‪10 juli wordt meer duidelijk waar dit over gaat. Blijf het Ljouwerter Skûtsje volgen.‬…

Copyright © 2024 Stichting Ljouwerter Skûtsje